องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมุ่ที่ 6 ตำบลโคกสิลา [ 20 ก.ย. 2564 ]0
2 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 31 ส.ค. 2564 ]3
3 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2564 ]7
4 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรัรบงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 จากข้างบ้านนายสมบูรณ์ สุวรรณสิงห์ - บ้านนางนางวันลา ขุมเหล็ก ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 10 ส.ค. 2564 ]5
5 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 30 ก.ค. 2564 ]9
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 ก.ค. 2564 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 17 ก.ค. 2564 ]8
8 งดจัดโครงการสัปดาห์เข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 9 ก.ค. 2564 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 5 ก.ค. 2564 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 7 มิ.ย. 2564 ]12
12 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางข้าว-สุดเขตหนองวิทย์ (ช่วงที่ 1) [ 4 มิ.ย. 2564 ]8
13 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา ม.1 จากเส้นบ้านนายไพบูลย์ - ฟาร์มหมูนายปัญญา สายสุข [ 11 พ.ค. 2564 ]8
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบสระน้ำดอนปู่ตา (ช่วงที่ 2) [ 5 พ.ค. 2564 ]8
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางจากแยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ [ 5 พ.ค. 2564 ]8
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 5 พ.ค. 2564 ]9
17 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 23 เม.ย. 2564 ]8
18 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 23 เม.ย. 2564 ]11
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายนำ้ข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่3 [ 23 เม.ย. 2564 ]8
20 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7