องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน [ 20 พ.ย. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมา พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) อบต.โคกศิลา [ 31 ต.ค. 2566 ]12
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]20
5 ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา16 อบต.โคกศิลา [ 25 ต.ค. 2566 ]22
6 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 24 ต.ค. 2566 ]15
7 เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]14
8 เรือง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง [ 24 ต.ค. 2566 ]14
9 รายงานข้อมูลเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]22
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทะิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 3 ต.ค. 2566 ]18
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 3 ต.ค. 2566 ]19
12 ประกาศรับยืนยันสิทธิผู็สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
13 ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
14 การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย [ 13 ก.ย. 2566 ]22
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 13 ก.ย. 2566 ]28
16 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกศิลา [ 25 ส.ค. 2566 ]33
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]28
18 มาตรการรรรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 16 มิ.ย. 2566 ]33
19 ประชาสัมพันธ์โครงการฯบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ภายในตำบลโคกศิลา ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]36
20 โครงการฝึกอบรมอาชีพ [ 10 เม.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11