องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกสิลา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกศิลา

1 สถานที่ตั้ง
   
2 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ
   
3 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
   
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
   
7 ระเบียบ
   
8 ข้อมูลตามมาตรา 7 (1-3)
   
 
8.1 มาตรา 7 (1)
8.2 มาตรา 7 (2)
8.3 มาตรา 7 (3)
   
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540