องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]7
3 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 เม.ย. 2566 ]2
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]2
5 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 15 พ.ย. 2565 ]1
6 คำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]82
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]87
8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]108
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]113
10 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]145
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]153
12 ประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฦฝายบริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]160
13 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]150
14 มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2563 ]154
15 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2563 ]153
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]154
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]154
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]158
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2563 ]150
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2563 ]152