สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานโคกศิลา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

 1. สภาพทั่วไป

1.1  ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง

            เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2416   มีราษฎรประมาณ 4 – 10 ครอบครัวอพยพมาจากบ้านพันนา (บ้านพันนา)   ตำบลพันนา  อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ( ในปัจจุบัน )  มาตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำยาม  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำนาและมีปลาชุกชุมมาก

            การตั้งบ้านเรือนของคนในสมัยโบราณ  จะพิจารณาเรื่องแหล่งน้ำและความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำนาเป็นหลัก  การตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำยามสมัยนั้นมีประมาณ 3– 4 กลุ่มเล็กๆคือ

            – กลุ่มบ้านโพนทอง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านสร้างฟาก  หมู่ที่ 7  ตำบลเจริญศิลป์  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

            – กลุ่มบ้านกุดน้ำแดง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านโคกศิลา  ปัจจุบันใช้ชื่อวัดกุดน้ำแดง  น่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านกุดนาขาม  ตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

            – กลุ่มบ้านปลวก  ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน

            – กลุ่มบ้านหนองทุ่ม  ซึ่งเป็นบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน

            ประมาณ ปี พ.ศ. 2452  มีราษฎรจากบ้านนางัว  ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านกุดน้ำแดง  ซึ่งบริเวณที่ตั้งน้ำซับไหลผ่านมีป่าบอนขึ้นหนาแน่น  เลยตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศว่า  “บ้านคำบอน”  ในราวปี พ.ศ. 2460  กลุ่มชนบ้านหนองทุ่มได้พัฒนาตัวเองขึ้นมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้รับการจัดอันดับหมู่บ้านเป็นหมู่ที่  4  ตำบลทุ่งแก  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มชนบ้านกุดน้ำแดงได้รับการจัดอันดับเป็นหมู่บ้านที่  5  ตำบลทุ่งแก  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

            บ้านกุดน้ำแดงหรือบ้านโคกศิลาในปัจจุบัน  แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตอนกลางทุ่งหรือราบลุ่มของลำน้ำยาม  มีประชากรประมาณ  25  ครัวเรือน  มีเนื้อที่ประมาณ  20 ไร่  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดกุดน้ำแดง)  เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น

            นายทองสุข  แสนวิลัย , นายผิว  ฝ่ายระสาร , นายอ้น  ลียงค์ และนางผิว  อินธิจักร  ได้อพยพครอบครัวจากบ้านกุดน้ำแดง  (บ้านร้างอยู่ด้านหลังวัดลุมพินีวัน)  เนื่องจากเป็นที่ดอนเล็กๆ ไม่มีทำเลเลี้ยงสัตว์  มีความแออัดไม่สามารถขยายหมู่บ้านได้  มีปัญหาน้ำท่วม  การเกิดโรคระบาด

            การตั้งบ้านเรือนในระยะแรกๆ (บริเวณด้านทิศตะวันตกของศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา)  มีประมาณ  4  ครัวเรือน  ต่อมาได้มีราษฎรจากตำบลไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ย้ายมาเพื่อหาแหล่งที่ทำมาหากินใหม่  และบางส่วนย้ายไปอยู่ที่อำเภอน้ำพอง (ไปกับนายอำเภอบุญชัย)  ที่บ้านหนองหันจาง  บ้านคำแก่นคูณ  และบ้านใกล้เรือนเคียง  แต่เห็นว่าพื้นที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์  จึงเดินทางย้ายต่อมาที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้านโคกพุทธา  (ตำบลตาลโกน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร)  ซึ่งมีญาติย้ายมาอยู่ก่อนแล้ว  แต่พื้นที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้านโคกพุทธา  มีพื้นที่ทำนาจำกัด  จึงคิดหาทางอพยพไปหาที่ทำกินแหล่งใหม่  นายค่ำ  ไชยสาคร  นายผ่อง  ภักดีบัณฑิต  ได้พบเห็นบ้านตั้งใหม่  (บ้านโคกศิลา  เมื่อก่อนยังไม่มีชื่อ)  ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีลำน้ำยามและห้วยหลายสาย  มีที่ว่างมากมายสามารถจับจองทำไร่ทำนาได้มาก  จึงได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือน  พี่น้องบ้านไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ก็เดินทางมาสมทบอี  เช่น  กลุ่มนายบัง  แก่นท้าว  นายมี  แก่นท้าว  นายตาแสง  อ่อนมิ่ง  นายมุ้ง  สมประสงค์  นายพ้วย  ไชยสาคร  ในคณะอพยพนี้มีพระภิกษุร่วมเดินทางด้วย คือ พระอาจารย์พั่ว พระอาจารย์หล่อน สมประสงค์และพระติดตามอีก  จำนวน  3  รูป             ในขณะเดียวกันราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ ทางอำเภอม่วงสามสิบ  โดยเฉพาะตำบลไผ่ใหญ่  และตำบลใกล้เคียง  มีบ้านไผ่ใหญ่  บ้านโนนรังน้อย  บ้านโนนรังใหญ่  บ้านโนนดู่  บ้านผือ  บ้านแลง  บ้านดู่  บ้านหนองบง  บ้านขาว  บ้านหนองหมากทอ  และจากอำเภออื่นๆ  อีกทำให้มีครอบครัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว  ถิ่นที่ตั้งเป็นที่ดอนสูงมีหินศิลาแรงมากมาย  ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า  “บ้านโคกศิลา”  (นายสวัสดิ์  เป็นคนตั้งชื่อให้จนเป็นที่เรียกขานจนถึงปัจจุบัน)  ประมาณปี พ.ศ.2462  นายสอน  ลือชาพูล  ผู้ใหญ่บ้านกุดน้ำแดงได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณทางทิศใต้ของวัดลุมพินีวัน  ทำให้บ้านกุดน้ำแดงไม่มีราษฎรอยู่อาศัยตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน             ตำบลโคกศิลา  อยู่ห่างจากอำเภอเจริญศิลป์  10  ก.ม.  อยู่ติดลำน้ำยามระหว่างอำเภอเจริญศิลป์กับชาววานรนิวาส  ที่มาของตำบลโคกศิลา  เนื่องจากตำบลโคกศิลาเป็นที่ราบสูง  สภาพดินเป็นลูกรัง / หิน โคก คือ ที่สูง ศิลา คือ หิน จึงตั้งชื่อว่า  โคกศิลา

1.2  อาณาเขต

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            ตำบลธาตุ                       อำเภอวานรนิวาส

ทิศใต้                 ติดต่อกับ            ตำบลแวง                       อำเภอสว่างแดนดิน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ            ตำบลศรีวิชัย                   อำเภอวานรนิวาส

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ            ตำบลเจริญศิลป์               อำเภอเจริญศิลป์

1.3  เนื้อที่

            เป็นที่ราบ ตำบลโคกศิลา  มีเนื้อที่ทั้งหมด  33,725  ไร่  หรือ  73.72  ตารางกิโลเมตร

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ

            ตำบลโคกศิลา  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีลูกคลื่นต่ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำยาม  หนองห้วยน้อย  หนองบ่อแฮ่  หนองจาน ฯลฯ ป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า  เต็งรัง  ลักษณะของดินเป็นดินชุด  ไม่มีความอุดมสมบูรณ์

1.5  เขตการปกครอง

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลามีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านโคกศิลา

หมู่ที่  2 บ้านโคกศิลา

หมู่ที่  3 บ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่  4  บ้านคำบอน

 หมู่ที่  5 บ้านหนองโจด

หมู่ที่  6  บ้านปลวก

หมู่ที่  7  บ้านโคกศิลา

หมู่ที่  8  บ้านโคกศิลา

1.6  จำนวนประชากร

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรแยกเป็นครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

รวม

(คน)

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านโคกศิลา

บ้านโคกศิลา

บ้านหนองทุ่ม

บ้านคำบอน

บ้านหนองโจด

บ้านปลวก

บ้านโคกศิลา

บ้านโคกศิลา

360

321

254

258

457

153

344

352

349

318

265

211

473

135

340

361

709

639

519

469

930

288

684

713

154

156

128

123

226

67

169

160

รวมทั้งสิ้น

2,499

2,452

4,951

1,183

  * ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อ.เจริญศิลป์ ณ : กรกฎาคม  2558

  1. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

            ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)  เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ

                        -ปั๊มน้ำมัน                      3          แห่ง

                        -ร้านค้าทั่วไป                  33         แห่ง

                        -ร้านค้าชุมชน                5          แห่ง

-โรงสี                           14         แห่ง

-ร้านซ่อมรถ                   7         แห่ง

-ร้านเสริมสวย                1         แห่ง

-ร้านอินเตอร์เน็ต            1         แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  8   แห่ง

– หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  8  แห่ง

Share:

Author: admin