กองคลัง

 

  001 
นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 002
นางสาวศิชา แกว่นธัญญกิจ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 qqq
นายวศิน แสนโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
003
นางสาวเมธินี ธงไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

004
นายโกวิทย์ อิ่มสมบัติ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Share:

Author: admin