ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

1.ปก-คำนำ-สารบัญ.2.ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.3.ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.4.ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ.5.ส่วนที่-3-แบบ-ผ.01-03-2561-2565-ตัวจริง.6.ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล.doc”]