ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา การขยายเวลาทำแบบประเมินหน่วยงาน โดยบุคคลภายในองค์กร (IIT) และ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงาน ป.ป.ช. จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. ขยายเป็นให้สิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น.

S__2703417 S__2703418 S__2703419

Share:

Author: admin