ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 จากบ้านนายแสงจันทร์ คำบุดดา – บ้านนายประจักร ผิวเงิน

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Share: