รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปก คำนำ สารบัญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 5 ผลการติดตามทรัพย์สิน
ส่วนที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ 7 วัดผลคุณภาพแผน

Share: