เปรียบเทีียบสถิติรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2561

003 004

Share: