Posted in ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

Continue Reading... ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562

Continue Reading... ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดเก็บรายได้ -อบต….

Continue Reading... ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

เปรียบเทีียบสถิติรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2561

Continue Reading... เปรียบเทีียบสถิติรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2561
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2561

Continue Reading... โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2561
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศรับยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading... ประกาศรับยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.ประกาศแผน 2.ตารางแผนปฏิ…

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่

ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือน…

Continue Reading... ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่