Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

1.ปก-คำนำ-สารบัญ.2.ส่วนที…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

Continue Reading...