วันพุธ ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาร่วมกับอำเภอเจริญศิลป์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศิลา กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. ประชาชนและคณะครูนักเรียนนักศึกษา
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณวัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อีสาน) ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

สรุปแบบจิตอาสาวัด1

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันปิยะมหาราช

โครงการจัดทำประชาคมตำบล

ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยในหลวง

ปลัดและเจ้าหน้าที่ข้าราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในเขตตำบลโคกศิลา

นางอุไร เพชราเวช นายกอบต.โคกศิลาออกพบปะเยี่ยมเยียนและกล่าวคำอวยพรแค่พ่อแม่พี่น้อง ตำบลโคกศิลา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมร่วมกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมวันพ่อ