วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายอำลา คำจันทร์ - ศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายสมพล - บ้านนางวารุณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากหน้าบ้านนายแก้ว ลือชาพูล - หน้าวัดลุมพินีวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากหน้าบ้านนายแรงฤทธิ์ - บ้านนายประยงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง